3 years ago - Translate

Em là bông hoa nhỏ; Bỏ cả thế giới nhỏ để yêu ann.

image