3 years ago - Translate

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

image