8 months ago - Translate

Không phải do tao dở đâu, chả qua là thằng Ki nó buồn nên tao lai rai với nó tí rượu mà bọn mày kêu tao vào tập lại. Với lại do cục đất nó cản chân tao đấy.
Đứa nào nói tao dở tao cắn phát chết luôn nhé.
Nguồn: st