Tình cảm của con người rất phong phú.
Be #peaceful !
Nguồn: st
#