Anh không thể biến mùa hạ thành đông nhưng anh có thể biến em thành ông chủ của anh.
#Kute dễ sợ
Nguồn: st